ledenvergadering en informatieavond 2015

Het bestuur van PD de Krim nodigt u uit voor de ledenvergadering en informatieavond op 9 maart, 19.30 uur, Dorpshuis de Planeet.

Ledenvergadering (aanvang 19.30 uur)

 1. Opening door de voorzitter (Eddy Vetker)
 2. Notulen jaarvergadering 2014 en jaarverslag 2014 door de secretaris (Ronald Datema)
 3. Verslag van de penningmeester (Johan Reefman)
 4. Verslag van de kascontrolecommissie
 5. Vaststellen contributie ±Voorstel bestuur tot een verhoging van de contributie naar €10,00 / jaar.
 6. Bestuursverkiezing
 • Aftredend en niet herkiesbaar: Annie van der Wetering
 • Verkiesbaar: Jessica Snippe
 • Verkiesbaar: Ina Schonewille

(Tegen-) kandidaten kunnen tot een kwartier voor aanvang van de vergadering worden aangedragen bij de voorzitter.

 1. Rondvraag (Vragen voor gedeelte informatie avond kunnen per mail info@pbdekrim.nl bij het bestuur ingeleverd worden)
 2. Pauze

Informatieavond (aanvang 20.30 uur)

 1. Werkgroep Dorpshuis                                                              20.30 – 21.00

Presentatie door Werkgroep Dorpshuis over de stand van zaken

 1. Werkgroep Zwembad                                                              21.00 – 21.30    

Presentatie door werkgroep Zwembad over de stand van zaken

 1. Stichting voor ijsvermaak Ons Genoegen                            21.30 – 21.45    

Presentatie door stichting over de stand van zaken ijsbaan

en evenemententerrein

 1. Reactie Wethouder Douwe Prinsse                                      21.45 – 21.55    

                                                                                                            

Sluiting door Voorzitter Eddy Vetker                                                21.55 – 22.00