Nieuwlandseweg

ERWIN PLASMAN – INFRASTRUCTUUR – GEMEENTE HARDENBERG stuurde ons op 29 maart het volgende bericht; “Volgende week of die week erop vinden er in het kader van beheer en onderhoud werkzaamheden plaats aan de Nieuwlandseweg tussen De Krim en Nieuwlande. De weg wordt tussen de Parallelweg en de gemeentegrens voorzien van een nieuwe deklaag. In dit kader is ook nagedacht over de inrichting van de weg. Vooruitlopend op de notitie “60 km in het buitengebied?” kunnen en moeten we nu een besluit nemen over de categorisering en inrichting van deze weg. Dit in het kader van werk met werk maken.

In deze mail wil ik graag uiteenzetten op grond van welke argumenten voor welke categorisering en inrichting is gekozen. Het verzoek dit te communiceren met PB De Krim.

Het principe volgens Duurzaam Veilig is om alle wegen in het buitengebied aan te wijzen als 60 km wegen, uitgezonderd de zogenaamde gebiedsontsluitingswegen. De Nieuwlandseweg is in eerdere categoriseringsplannen gecategoriseerd als erftoegangsweg.

De weg heeft echter een redelijke ontsluitingsfunctie en is een vrij brede rechte weg van bijna 3 km lengte met een asstreep, met weinig obstakels (bomen). De intensiteiten zijn vrij laag. De weg is tevens een voorrangsweg. De Nieuwlandseweg ligt daarmee min of meer in een “grijs” gebied wat betreft wegcategorisering.

 De concrete vraag is nu: 60 km of 80 km?

Het uitgangspunt van de Gemeente Hardenberg is: geen drempels, tenzij… Indien uit bijvoorbeeld ongevallencijfers blijkt dat de weg objectief onveilig is, zullen fysieke maatregelen worden overwogen. Het college is echter van mening dat er veel meer ingezet moet worden op gedragsbeïnvloeding. Met dit in het achterhoofd is er uitvoerig overleg gevoerd met politie.

Hieruit is de volgende conclusie getrokken:

Zowel politie als gemeente is van mening dat de maximumsnelheid teruggebracht moet worden naar 60 km/uur. Bij een maximumsnelheid van 80 km/uur moet er volgens het duurzaam veilig principe sprake zijn van een fysieke scheiding tussen langzaam verkeer ((brom)fietsers) en overig verkeer. Langs de Nieuwlandseweg is daar echter geen sprake van. Er is ook geen noodzaak een parallelle voorziening c.q. fietspad te realiseren. Het is geen objectief onveilige weg en de intensiteiten van zowel het gemotoriseerde verkeer als fietsverkeer zijn daarvoor te laag. De noodzaak van aanleg staat daarnaast niet in verhouding met de kosten die hiermee zijn gemoeid.

Vanuit verkeerskundig en verkeersveiligheidsoogpunt is het daarom van belang de snelheid te verlagen naar 60 m/uur. Zoals eerder aangegeven zijn fysieke maatregelen op deze weg niet het uitgangspunt. Ook omdat er sprake is van een agrarisch gebied. Landbouwers ageren steeds vaker tegen de vele fysieke maatregelen. Ook hulpdiensten pleiten steeds vaker voor obstakelvrije wegen. Daarnaast zijn er, behalve aan het begin van de weg en nabij de gemeentegrens, geen woningen aan deze weg gelegen.

In een 60 km zone geldt de verkeersregel: verkeer van rechts heeft voorrang. Dit betekent dat de snelheden op met name kruisingen lager liggen, doordat het verkeer rekening houdt met verkeer van rechts. De voorrang op de Nieuwlandseweg zal dan ook worden opgeheven, zodat alle kruisingen gelijkwaardig worden. Dit zal de eerste maanden worden verduidelijkt met tijdelijke attentieborden.

 De politie en gemeente zijn wel van mening dat de kruisingen op deze weg extra aandacht behoeven, mede omdat de voorrang opgeheven wordt. Van belang is dat de weggebruiker geattendeerd wordt op de aanwezigheid van een aansluitende weg met (zeer) lage intensiteiten. Gedacht wordt om dit te accentueren middels markering. In welke vorm wordt nog verder uitgewerkt. De gehele Nieuwlandseweg wordt daarnaast voorzien van kantmarkering. De weg wordt daardoor visueel versmald. Op ± 1,25 meter van de kant van de weg wordt een 1 – 3 markering aangebracht (1 meter witte streep, 3 meter geen streep). Hierdoor ontstaat er voor de fietser toch een soort van “eigen” strook, ondanks dat het geen juridische status heeft en de fietser hier geen rechten aan kan ontlenen. Er blijft een rijloper over van ± 3,50 m.

 Conclusie: i.h.k.v. onderhoud aan de Nieuwlandseweg zal de weg de kenmerken krijgen van een 60 km weg. Er zal kantmarkering worden aangebracht en de voorrang ter hoogte van de zijwegen zal opgeheven worden. De kruisingen zullen middels markering worden geaccentueerd. De snelheid zal worden teruggebracht naar 60 km/uur.

Deze maatregelen zijn ook kortgesloten met de verantwoordelijke wethouder, die akkoord is met deze uitvoering.

 Advies: naast de (tijdelijke) bebording die ter hoogte van de kruisingen wordt geplaatst is het PB aan te raden de wijzigingen die de herinrichting met zich meebrengen te communiceren naar bewoners via de website of ander communicatiemiddel”